Nyilatkozom, hogy a MOSQUITO Sport- és Horgászegyesület (8825 Miháld, Fő utca 20. – Nyilvántartási szám: 20-02-0002958 – adószáma: 19091048-1-20, számlaszám: 11749008-24908689 OTP Bank “MOSQUITO” HE) tagja kívánok lenni. Kijelentem továbbá, hogy büntetlen előéletű vagyok és a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állok.

Az Egyesület tevékenységét és céljait ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Egyesület tagjaként az Alapszabályban leírtaknak, valamint az Egyesületvezető szervei által hozott határozatoknak megfelelően a tagokra vonatkozó jogok illetnek meg, és kötelezettségek terhelnek.

Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Közgyűlésén meghatározott évi 2000 Ft, azaz, kétezer forint tagdíj fizetését vállalom, és az Alapszabályban rögzített határidőig (a belépési nyilatkozat aláírásakor) megfizetem vagy elutalom a fent feltüntetett bankszámlaszámra.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

ADATKEZELŐ NEVE: MOSQUITO Sport- és Horgászegyesület
ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJE: Bakonyi Kornél – Bakonyiné Gerezsdi Rita
ADATKEZELŐ HONLAPJA: www.moshe.hu | www.mosquitohe.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Tagsági jogviszony
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Elnökség illetve a felügyelőbizottság tagjai
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Tagsági jogviszony ideje alatt

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: tagsági jogviszony elutasítása.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

A belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a MOSQUITO Sport- és Horgászegyesület nyilvántartsa, de harmadik fél számára azokról semmilyen tájékoztatást nem adhat, továbbá a megállapodás nem szabályozott feltételeire a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

ŰRLAP AZ EGYESÜLET TAGFELVÉTELI KÉRELEMHEZ

  Név / cégnév: *
  Állandó lakcím / székhely: *
  Számlázási cím / levelezési cím:
  Anyja neve: *
  Születési hely, idő: *
  Szem. ig. száma / Cégjegyzékszám: *
  Adószám: *
  Telefonszám: *
  E-mail cím: *
  Megjegyzés

  Az Egyesület tevékenységét és céljait ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Egyesület tagjaként az Alapszabályban leírtaknak, valamint az Egyesületvezető szervei által hozott határozatoknak megfelelően a tagokra vonatkozó jogok illetnek meg, és kötelezettségek terhelnek.

  Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Közgyűlésén meghatározott évi 2000 Ft, azaz, kétezer forint tagdíj fizetését vállalom, és az Alapszabályban rögzített határidőig (a belépési nyilatkozat elküldésekor) megfizetem vagy elutalom a fent feltüntetett bankszámlaszámra.

  A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.